Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden Houthoff Training & Coaching

Artikel 1 Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

a Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die geautoriseerd (tekenbevoegd) is aan opdrachtne­mer opdracht geeft tot levering van diensten en goederen.

b Opdrachtnemer: Houthoff Training & Coaching hierna ook genoemd Bureau Houthoff.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle door opdrachtnemer gedane offertes en op alle door haar gesloten overeenkomsten met de opdrachtgever.

2.2 Wijzigingen, aanvullingen en/of uitbreidingen van het in de over­eenkomst vermelde, dan wel afwijking van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 3 Betalingen

3.1 Indien niet anders overeengekomen is, blijft de prijs gedurende de looptijd van de overeenkomst ongewijzigd.

3.2 Indien geen andere betalingstermijn is overeengekomen, dient opdrachtgever binnen 14 dagen na factuurdatum te betalen, een en ander zonder korting, verrekening of schuldcompensatie, tenzij dit een wettelijke bevoegdheid is.

3.3 Opdrachtgever zal enkel door het verstrijken van de betalingstermijn in gebreke zijn, zonder dat daartoe enige sommatie of ingebrekestel­ling dan wel rechtelijke tussenkomst nodig is.

Aan opdrachtnemer is een vertragingsrente verschuldigd van 1% van het desbetreffende factuurbedrag voor elke maand of een gedeelte daarvan dat de opdrachtgever met de betaling in verzuim is, een en ander onverminderd de mogelijkheid van opdrachtnemer, als het een termijnbetaling betreft, het nog openstaande bedrag direct op te eisen.

3.4 Opdrachtgever zal de kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechte­lijke, die gemaakt moeten worden ter zake van de invordering verschuldigd zijn. Deze kosten bedragen tenminste 15% van het te vorderen bedrag, te vermeerderen met de wettelijke rente.

3.5 Onverminderd de betalingsverplichting van opdrachtgever houdt opdrachtnemer zich het recht voor de levering van diensten en goederen op te schorten, respectievelijk te staken en niet te hervatten als opdrachtgever niet aan de betalingsverplichtingen heeft voldaan, zonder dat opdrachtnemer tot enige schadevergoeding gehouden is.

3.6 Bureau Houthoff behoud zich het recht voor om voor coachingsafspraken afgezegd binnen 48 uur 50 % in rekening te brengen en binnen 24 uur het hele bedrag van de coachingssessie. Dit kan als optie indien mogelijk ook in tijd verrekend worden met de resterende uren van het coachingscontract.

Artikel 4. Overmacht en ontbinding van de overeenkomst

4.1 Ontbinding van de overeenkomst door de opdrachtgever kan uitsluitend geschieden met een aangetekend schrijven.

4.2 Geschiedt ontbinding door de opdrachtgever meer dan een maand vóór aanvang van de levering van diensten en goederen door opdrachtnemer dan verplicht opdrachtgever zich 25% van de overeen­gekomen vergoeding te voldoen. Bij ontbinding korter dan een maand vóór aanvang van de levering van diensten en goederen door opdrachtnemer is opdrachtgever 50% van de overeengekomen vergoeding verschuldigd.

4.3 Indien opdrachtgever binnen 2 werkdagen de levering van diensten en goederen door opdrachtnemer de overeenkomst ontbindt, is opdrachtgever de gehele overgekomen vergoeding verschuldigd.

4.4 De hiervoor genoemde artikelen met betrekking tot ontbinding zijn alleen geldig als sprake is van overmacht. Als er geen sprake van overmacht is, wordt het gehele in het contract overeengekomen bedrag in rekening gebracht. Als definitie van overmacht geldt een van buiten komend onheil dat niet op redelijke wijze omgezet kan worden in een acceptabele situatie. Toetsing hiervan kan gedaan worden middels rechtspraak waarbij de Nederlandse wetgeving van toepassing is.

Artikel 5. Toewijzing opdracht en continuïteit

5.1 Opdrachtnemer is bevoegd om bij de uitvoering van opdrachten van de cliënt, gebruik te maken van de bemiddeling of diensten van door haar ingeschakelde en in haar opdracht werkende derden, indien een juiste of efficiënte uitvoering van de opdracht voor de cliënt, zulks naar het oordeel van opdrachtnemer wenselijk maakt. Opdrachtnemer zal, ingeval in het kader van een opdracht derden worden ingeschakeld, bij de selectie de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.

5.2 De opdrachtnemer biedt grote continuïteit bij de aangeboden diensten. De opdrachtnemer is gerechtigd om in geval van ziekte of andere (gedwongen) afwezigheid van de bij deze overeenkomst voorgestelde/betrokken trainer of coach, een andere trainer of coach in te zetten. Uiteraard zal indien dit mogelijk is, overdracht van relevante informatie plaatsvinden tussen de voorgestelde trainer of coach en de vervanger.

Artikel 6. Klachten

6.1 Het klachtenreglement zoals verwoord in de “klachtenregeling Bureau Houthoff 01-04” is van toepassing.

6.2 Zolang de klacht door opdrachtnemer niet is geaccepteerd en erkend blijft de betalingsverplichting van opdrachtgever onverminderd in stand.

Artikel 7. Geheimhouding

7.1 Partijen zijn zowel tijdens als na afloop van de overeenkomst weder­kerig tot geheimhouding verplicht van al hetgeen waarvan zijn uit hoofde van de overeenkomst kennis (hebben kunnen) nemen en/of waarvan het vertrouwelijke karakter evident is.

Artikel 8. Auteursrecht

8.1 De auteursrechten op gegevens en resultaten, bekend geworden respectievelijk bereikt binnen het kader van de afgesloten overeenkomst, komen toe aan opdracht­nemer, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

9.1 Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade die het recht­streekse en onmiddellijke gevolg is van een aan opdrachtnemer aantoonbare verwijtbare tekortkoming in de uitvoering van de levering van diensten en goederen. Deze contractuele aansprakelijkheid geldt tot ten hoogste het bedrag van de vergoeding van de levering van diensten en goederen.

9.2 Opdrachtgever zal nimmer een der door opdrachtnemer ingeschakel­de personen aansprakelijk stellen.

9.3 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen aanspraken van derden die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden die voor de cliënt zijn verricht.

9.4 Opdrachtnemer staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail of faxbericht, noch voor de tijdige ontvangst daarvan.

Artikel 10. Geldigheid leveringsvoorwaarden

10.1 Deze leveringsvoorwaarden blijven van kracht indien de opdrachtnemer geheel of gedeeltelijk van naam , rechtsvorm of eigenaar veranderd.

Artikel 11. Geschillen

11.1 Op alle door opdrachtnemer te sluiten overeenkomsten is Nederlands Recht van toepassing.


Houthoff Training & Coaching
Zuidlarenstraat 57
Postbus 45629
2504 BA Den Haag
Tel: 070 – 362 36 17
Fax: 070 – 362 39 17
E-mail: info@houthofftrainingen.nl
Web: www.houthofftrainingen.nl

Laat een bericht achter